Privacybeleid en juridische informatie

Algemeen

Dit privacybeleid en deze juridische informatie zijn van toepassing op de website (elonisas.nl), producten en diensten van ELONISAS Groep BV. Door hiervan gebruik te maken verplicht u zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden. Deze website is gemaakt en wordt beheerd door ELONISAS Groep BV, statutair gevestigd te Nijmegen (Gld), Kerkenbos 10129, 6546 BJ. KvK: 62636111, BTW nummer: NL854896934B01. Voor meer informatie kunt u via de knop 'Contact' in het hoofdmenu een e-mail sturen.

Persoonsgegevens

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Bij het gebruik van onze website, producten en diensten kunnen wij gegevens van en over u verzamelen. Dit Privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de persoonsgegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen.

ELONISAS Groep BV verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze zijn verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, of indien u hiermee voorafgaand heeft ingestemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling). Uw persoonsgegevens kunnen door ELONISAS Groep BV worden opgeslagen met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct marketing. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, tenzij wet of regelgeving een andere bewaartermijn voorschrijft.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of ELONISAS Groep BV hiertoe volgens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, wijziging, verzet of verwijdering richten tot info@elonisas.nl.

IP adressen

In de forums wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Cookies

ELONISAS Groep BV maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken om zo de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen alvorens een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor meer details.

Wachtwoorden en beveiligde delen van de website

U heeft een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website (bijvoorbeeld om prijslijsten te bekijken). De betreding van deze delen zonder wachtwoord is strikt verboden. Indien u hiervoor een wachtwoord heeft ontvangen, dan dient u dit wachtwoord vertrouwelijk en geheim te houden. U dient ELONISAS Groep BV onmiddellijk in te lichten indien één van uw wachtwoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u een wachtwoord heeft ontvangen van een partij verschillend van ELONISAS Groep BV. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw wachtwoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien ELONISAS Groep BV reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de website in gevaar is, kan ELONISAS Groep BV uw wachtwoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren aan ELONISAS Groep BV of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van het bestuur van ELONISAS Groep BV de via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, te verspreiden of te verzenden, te verkopen of op enige andere manier over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is en behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Niet-toegestaan gebruik van de website

Het is niet toegestaan:

  • De informatie op de website ongeoorloofd te gebruiken.
  • Zodanig gebruik te maken van de website dat deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of op een andere manier minder efficiënt wordt gemaakt.
  • De website te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
  • Zodanig gebruik te maken van de website dat inbreuk gemaakt wordt op de rechten van een natuurlijke- dan wel een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • De website te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELONISAS Groep BV, behalve wanneer daar om verzocht werd door ELONISAS Groep BV.

Links naar de website van ELONISAS Groep BV

Het aanleggen van hyperlinks naar de website van ELONISAS Groep BV is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de website leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELONISAS Groep BV. Het gebruik van deze website in websites of elementen van websites van derden (bijvoorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Wijzigingen

Dit privacybeleid  is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website, producten en diensten van ELONISAS Groep BV. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hiervan kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.