Privacybeleid en juridische informatie

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website elonisas.nl. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door ELONISAS Groep BV, statutair gevestigd te Elst (Gld), Mahlerstraat 6 6661 CH. Kvk: 62636111, BTW nummer: NL854896934B01. Voor meer informatie kunt u via de knop “Contact” in het hoofdmenu een e-mail sturen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de ELONISAS Groep BV of derden toe. Het is verboden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het bestuur van ELONISAS Groep BV de via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er onder meer toe:

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke- dan wel een rechtspersoon, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaand toestemming aan ELONISAS Groep BV te vragen, behalve indien daar om verzocht werd door de ontvanger.

Persoonsgegevens

ELONISAS Groep BV verzamelt geen persoonsgegevens tenzij zij deze heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, of indien u hiermee voorafgaand heeft ingestemd. Uw persoonsgegevens kunnen door ELONISAS Groep BV worden opgeslagen met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct marketing. De verstrekte gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of ELONISAS Groep BV hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot info@elonisas.nl.

Cookies

ELONISAS Groep BV maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken om zo de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen alvorens een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor meer details.

IP adressen

In de forums wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. ELONISAS Groep BV staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. ELONISAS Groep BV is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. ELONISAS Groep BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. ELONISAS Groep BV heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door ELONISAS Groep BV houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of indirecte adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat ELONISAS Groep BV hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige, al dan niet van ELONISAS Groep BV, ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies

Links naar de ELONISAS Groep BV site

Het aanleggen van hyperlinks naar de website ELONISAS Groep BV is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELONISAS Groep BV. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Wachtwoorden en beveiligde delen van de site

U heeft een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site (bijvoorbeeld om prijslijsten te bekijken). De betreding van deze delen zonder wachtwoord is strikt verboden. Indien u dergelijk wachtwoord heeft ontvangen, dient dit wachtwoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient ELONISAS Groep BV onmiddellijk in te lichten indien één van uw wachtwoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk wachtwoord heeft ontvangen van een partij verschillend van ELONISAS Groep BV. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw wachtwoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien ELONISAS Groep BV reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan ELONISAS Groep BV uw wachtwoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).